Správce disků operačního systému +divIDE
český manuál


Pozn.: novější verze 0.50 umožňuje na disku sdílet a spravovat datový prostor pro Spectrum uložený vedle souborů v systému FAT pro PC.

Odkazy:


+divide Manager
Scott-Falk Huehn, s.huehn@soemtron.de

český překlad části manuálu pro verzi 0.40 pořídil samista, sam.coupe@centrum.cz
poslední úpravy 14. února 2007

Účel tohoto programu
====================

Tento program umožňuje pohodlnou výměnu souborů mezi počítačem typu PC a ZX
Spectrem vybaveným interfacem DivIDE a operačním systémem +divide. Jako datový
nosič lze používat CF kartu nebo pevný disk (obojí bude dále nazýváno "disk").


Všeobecné informace
===================

Operační systém +divide pracuje stejně jako interface Plus-D s disketami, které
jsou ovšem virtuálně (jako disk-image soubor) uloženy na disku s IDE rozhraním
Aby byl k těmto virtuálním disketám možný co nejjednodušší přístup, jsou na
disku uspořádány za sebou počínaje sektorem č. 0.

Velký problém ovšem vyvstává, pokud se na takový disk přistupuje z PC: protože
neexistuje souborový systém, nelze obsah nosiče snadno přečíst. Pomocí "Hacker
Tools" by sice bylo možné přečíst data sektor za sektorem, takový způsob je však
velmi nepohodlný.

Po promyšlení výše uvedeného autor programu našel praktické řešení, které jak na
ZX Spectru, tak na PC umožní pracovat s takto uloženými daty - za dodržení
několika podmínek. Funguje to následovně:

  1. Na disku je zapsán velký soubor (dále bude nazýván "mediem"), který
  obsadí veškerý volný úložný prostor. Tím se zajistí, aby +divide Manager
  mohl pracovat s veškerým obsahem disku, a dalším PC programům se naopak
  zabrání zapisovat soubory a tím obsah poškodit.

  2. Na Spectru nesmí být nikdy použit první disk-image (GO TO *1,0,0). V jeho
  prostoru leží popis struktury (FAT) celého disku, která musí být
  bezpodmínečně zachována.

  3. Kvůli zmíněné tabulce FAT začínají data pro disk-image soubory nikoliv
  sektorem 0, ale teprve až za oblastí FAT, přičemž tato pozice je rozdílná v
  závislosti na použitém disku.
  
  4. Do budoucna by měl být disk obhospodařován pouze +divide Managerem. Je
  důležité, aby clustery disk-image souborů následovaly v řadě za sebou, v
  opačném případě by data nebyla na očekávaných pozicích. Při zpracování
  jinými programy se může stát, že dojde k fragmentaci souboru a potom nebudou
  souhlasit pozice disk-image souborů.
  
Ještě je nutno uvést jednu nevýhodu: Při přeuspořádání formátu disku budou
veškerá data ztracena, je tedy nutno nastavit disk před prvním použitím na ZX
Spectru. Rozhodně není známý způsob, jak bez ztráty dat dodatečně vkládat soubor
(medium) a doplňovat strukturu FAT.


Instalace programu
==================

Instalace spočívá ve zřízení adresáře, do něhož se nakopíruje dmanager.exe.
Tento soubor pak lze přímo spustit. Po startu uloží +divide Manager do stejného
adresáře ještě soubor dmanager.ini, v němž uchovává písmeno jednotky naposledy
použitého disku.


Pro spěchající: Stručný návod k nastavení media   
===============================================

  1. Naformátovat disk (CF kartu nebo pevný disk) se souborovým systémem FAT
  nikoliv FAT32).
  
  2. Spustit +divide Manager a v jeho pravém horním rohu vybrat písmeno
  jednotky disku.
  
  3. Kliknout na "Medium erstellen" (vytvoření) a po opětovném potvrzení této
  akce čekat - v závislosti na velikosti média může akce probíhat několik
  minut.
  
  4. Nyní kliknout na "Medium schliessen" (odpojení), disk připojit k DivIDE a
  zapnout Spectrum.
  
  5. Na Spectru zadat GO TO *1,0,1 a pak CAT 1. Měla by být zobrazena prázdná
  disketa. Nyní zadat SAVE d1"test".
  
  6. Spectrum vypnout a disk znovu zapojit do PC.
  
  7. Kliknout na "Medium positionieren" (nastavení). V levém okně se opět
  objeví seznam, přitom se v prvním disk-image objeví jméno "text" - a je
  hotovo.


Podrobný popis všech funkcí
============================

Výpis v levém okně
------------------

Zde je zobrazen seznam všech disk-image souborů. Každý záznam se skládá z čísla
disk-image a prvního jména souboru. Pokud disk-image pochází ze SAM Coupé, potom
je namísto prvního jména souboru zobrazen název diskety. Pokud je katalog v
disk-image souboru prázdný, pak se zobrazí slovo <leer>. Po zvolení disk-image
souboru se jeho celý obsah zobrazí v prostředním okně.

Výpis v prostředním okně
------------------------

Zde se vypisuje úplný obsah zvoleného disk-image. Jsou zobrazeny následující
údaje:

- počet záznamů (souborů) v direktoráři
- název souboru
- typ souboru
- v závislosti na typu souboru další údaje:
   * Basic:     délka programu(, číslo start. řádky)  
   * NumberArray:  délka, jméno proměnné
   * StringArray:  délka, jméno proměnné$
   * Code:     počáteční adresa, délka
   * Screen$:    počáteční adresa, délka
   * Open:     délka
    
Soubory SAM Coupé se zobrazí, ovšem bez dalších údajů. Takové zobrazení je pouze
informační. Ačkoliv se jednotlivé záznamy dají vybírat, není s tím spojena žádná
funkce.

Medium oeffnen (Otevření media)      
-------------------------------

Touto funkcí lze otevřít médium a zobrazit jeho obsah. Před tím je nutno nutno
vpravo vybrat jednotku, v níž se nachází disk. Médium lze otevřít jen tehdy,
pokud je připraveno - vytvořeno a nastaveno.

Medium erstellen (Vytvoření media)
----------------------------------

Tato funkce slouží k vytvoření nového média pro společný přístup z PC i ze
Spectra. Aby to bylo možné, musí být disk prázdný, doporučuje se ho předem 
naformátovat. Použitým souborovým systémem musí být FAT, jen ten zajistí, že
clustery budou zapsány ve správném pořadí. FAT32 bohužel nefunguje spolehlivě a
kromě toho si struktura souborů nárokuje více místa, takže je k dispozici méně
disk-image souborů.

Nejprve je nutno vpravo vybrat jednotku, v níž se nachází nový disk. Potom lze
spustit "Medium erstellen" a po opětovném potvrzení akce začne program se
zápisem souboru nazvaného "0.img", který disk zcela zaplní. Akce trvá několik
minut a během této doby se její průběh ukazuje ve stavovém okně vpravo nahoře.
 
Pokud je vytvoření média úspěšně ukončeno, objeví se v levém okně seznam s
prázdnými disk-image soubory. To je v pořádku, neboť na médiu zatím nejsou žádné
soubory ze Spectra.

Důležité: Médium ještě není po této operaci použitelné, musí být nastaveno.

Medium positionieren (Nastavení média)
--------------------------------------

Tato funkce nastaví přesnou pozici prvního disk-image souboru, tím bude ukončena
příprava média. Předtím je ovšem potřeba učinit malý mezikrok: Aby byl program
schopen najít správnou pozici, musí v prvním disk-image existovat alespoň jeden
záznam - proto je třeba disk odpojit (a předtím kliknout na Medium schliessen -
odpojit) a připojit ke Spectru. Zde je nutno provést následující příkazy:

GO TO *1,0,1    vybrat první disk-image
CAT 1        vypsat adresář (ukáže se prázdná disketa)
SAVE d1"test"    uložit program nazvaný "test" na disk-image č.1

(jméno souboru a jeho typ nejsou podstatné, důležité je pouze to, aby byl v
adresáři alespoň jeden záznam)
  
Nyní disk putuje zpět do PC, v programu se vpravo se vybere odpovídající
jednotka a klikne se na "Medium positionieren" (nastavit). Pokud vše proběhlo v
pořádku, objeví se v levém okně seznam disk-image souborů, přičemž se zobrazí i
dříve na Spectru uložený soubor. Tím je médium připraveno.

Pro informaci: Disk po úspěšném nastavení média obdrží jiný název souboru, např.
"1033.img". Podle uvedeného čísla je program schopen opakovaně najít první disk
image. Z tohoto důvodu nesmí být název souboru měněn.

Medium sichern (Zálohování média)
---------------------------------

Touto funkcí bude jedním kliknutím myši uložen celý obsah media na PC. Z důvodu
úspory času amísta budou uloženy jen takové disk-image, které obsahují data,
mají tedy v adresáři alespoň jeden záznam.

Zvolení operace vyvolá dialog, kde se vybere resp. zadá označení a jméno
souboru. Následné kliknutí na "Speichern" bude zahájen zálohovací proces, přitom
je zadané jméno programem rozšířeno, a to následovně:

Zadané jméno:    Backup

Výstupní soubory:  Backup-0001.dsk 
           Backup-0003.dsk
           Backup-0004.dsk

Každý soubor obsahuje jeden disk-image, přičemž připojené číslo odpovídá číslu
disk-image. Všechny disk-image jsou ukládány ve formátu DSK, jehož struktura je
popsána dále.
Pokud je třeba ukládat mnoho souborů, může tato operace trvat nějaký čas. O
průběhu akce informuje stavové okno vpravo nahoře.
           
Medium wiederherstellen (Obnovit médium)
----------------------------------------

Zde je možno data uložená podle předchozího oddílu zapsat zpět na medium.

Medium schliessen (Odpojit médium)
----------------------------------

Disk-Image extrahieren (Exportovat disk-image)
-----------------------------------------------
...z média

Disk-Image einfuegen (Vložit disk-image)
----------------------------------------
...na médium

Disk image loeschen (Vymazat obsah disk-image)
----------------------------------------------
alias FORMAT d1

Plus-D Disk schreiben (Uložit disk-image na disketu)
----------------------------------------------------
...s programem SamDisk

Plus-D Disk einlesen (Načíst obsah diskety do disk-image)
---------------------------------------------------------
...s programem SamDisk

Program beenden (Ukončit program)
---------------------------------


Instalace programu SamDisk
==========================

...do stejného adresáře nebo PATH

http://simonowen.com/sam/samdisk


Další informace
===============

Uspořádání disku a média
------------------------

Formáty
-------


Závěrem nezbytné upozornění: Autor nemůže odpovídat za to, že tento program
poběží v každé situaci bezchybně a bude fungovat, jak je uvedeno výše. Ačkoliv 
autor vše vydatně testoval, přesto nelze vyloučit, že se vyskytnout chybné
funkce. 

Program je freeware a může být šířen bez omezení.